logo-animation

Teambuilding – kokkeskole
Styrk bån­det mel­lem dine med­arbejdere gen­nem et guidet madlavnings­arrangement.
Opdelt i hold vil I med vej­led­ning fra vores hjælp­somme kok­ke være fæl­les om at frem­bringe et ander­ledes mål­tid. Det vil hurtigt ind­ses, at sam­arbejde er alt­af­gørende for at koor­dinere ret­ternes enkelt­dele.
Kom tæt­tere på hin­anden og skab noget I i fæl­les­skab vil nyde. Samtidigt vil I lære nye færdig­heder i køk­kenet, både inden for hånd­tering af rå­varer og koordi­nering af dis­ses tilbe­red­ning.

Oplev teambuilding på en anderledes måde
Ring på +45 3110 6953